ادبیات نظری نگرش شغلی

ادبیات نظری نگرش شغلی

ادبیات نظری نگرش شغلی:مدیریت، براي نگرشهاي کارکنان اهمیت زیادي قائل است. نگرشهاي کارکنان با رفتارهایی که براي سازمان حساسیت دارد، ارتباط دارد. به‌طورکلی، کارکنان، مجموعهاي از نگرشهاي باثبات و شناختنی نسبت به محیط کار خوددارند که بعضی از آن‌ها عبارتاند از: پرداختها، شرایط محیط کار، شرح وظایف شغل و …(نافی، 2014). تقسیمبنديهاي متعددي درباره نگرش شغلی و سازمانی صورت گرفته و مدلهایی متناسب با این تقسیمبنديها عرضه‌شده است؛ مثلاً تقسیمبندي سه‌گانه، نگرش شغلی و سازمانی کارکنان را متأثر از 3 عامل اصلی میداند:
الف) عوامل مادی: افزایش حقوق، افزایش مزایاي جانبی و افزایش امکانات رفاهی؛
ب) عوامل فرهنگی: کسب اطلاعات درباره شرح وظایف خود، امکان افزایش معلومات و ارتقاي تحصیلی؛
ج) عوامل مربوط به محیط کار: امنیت شغلی، نداشتن دلهره، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و همکاري با دیگر کارکنان (به نقل از عظیمی و همکاران،1390).
تقسیمبندي چهارگانه دیگری نیز، نگرش شغلی و سازمانی کارکنان را متأثر از 4 عامل اصلی میداند:
الف- عوامل سازمانی؛
ب – عوامل محیطی؛
ج- ماهیت کار؛
د – عوامل فردي.
برخی دیگر از تقسیمبنديها، با کنار گذاشتن تقسیمبنديهاي کلی، دامنه گستردهاي را در نظر گرفته و همانند ترز تقسیمبندي بیست و دوگانه را عرضه کرده است. ترز از دیدگاه روانشناختی، عواملی را که میتواند به محیطهاي کاري و سازمانی معنا ببخشد و آنها را مطلوب کند، شناخته و راههاي عملی ساختن این عوامل را در نظریهای با عنوان جست‌وجوی معنا در محیط کار تبیین کرده است (نافی، 2014). مدل نگرش شغلی عظیمی و همکاران (1390) با تلفیق تقسیمبندي چهارگانه و تقسیمبندي بیست و دوگانه، تقسیمبندي چهارگانه را متناسب با نوع سازمانهاي دولتی ایران در 11 عامل اساسی و تحت مدل فراگیري عرضه کرده است. بر اساس این مدل، عوامل مؤثر بر نگرش شغلی و سازمانی در سازمانهاي دولتی، متأثر از 4 عامل اساسی (الف- نیروي انسانی پیرامون، ب- ماهیت شغل و سازمان، ج- عوامل سازمانی و محیطی، و د- عوامل فردي) است. که سه مورد اول به‌مثابه متغیرهاي مستقل و عوامل فردي به‌مثابه متغیرهاي تعدیل‌کننده در نگرش شغلی و سازمانی تأثیر میگذارند. البته هرکدام از عوامل فوق در زیرمجموعه خود از چندین عامل تشکیل میشود.

ادبیات نظری نگرش شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *