ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات  نظری استراتژی بازاریابی: در تعریف از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیمها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین میکند.

مقدمه ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي کنونی بدین معناست که روش هاي متداول مدیریت نمیتوانند مناسب تغییرات باشند. هنگامی که تغییرات جزیی بود میتوانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمیتوان از تصمیمگیري هاي مبتنی بر قضاوتهاي شهودي و تجربه مبتنی بر فلسفه هاي مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است براي تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه میگذرد، یعنی کسی که داراي درك مستقیم از امور است و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیلهاي علمی در هم میآمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقاي سازمان در عرصه رقابتها و کشمکشها را فراهم مینماید .


توسعه بر مبناي هر کدام از الگوهاي موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزي شده و مدیریت شده، امري محال و غیر ممکن است. بهینه سازي استانداردهاي زندگی در جامعه و کار در سازمان مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعی است. و براي رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازي و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهرهوري را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتري را تولید نماییم و موقعیت هاي اقتصادي بیشتر و بهتري را براي کشور یا سازمان خود فراهم سازیم.


استراتژی

استراتژی از یک اصطلاح یونانی بر گرفته شده است. بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از strategema رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد.
در جای دیگر استراژی (Strategy) بدین شکل تعریف میشود: مجموعهای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونهای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت میکنیم و یا میخواهیم به چه نوع فعالیت یا کسب و کاری بپردازیم.
با این مقدماتی که گفته شد برای دانلود و خرید ادبیات و مبانی نظری استراتژی بازاریابی کلیک فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *