ادبیات نظری انگیزش شغلی

ادبیات نظری انگیزش شغلی

ادبیات نظری انگیزش شغلی:در دهه 1920 سائقه به جاي غريزه براي تبيين رفتار به كار رفت سائقه حالتي از بر انگيختگي است كه به دليل يك نياززيستي ايجاد ميشود مثل نياز به آب و غذا كه سائقه تشنگي و گرسنگي را به وجود ميآورندو فرد ميكوشد با يافتن آب و غذا سائقه را كاهش دهد. در اينجا لازم است بين سائقه و نياز كه به جاي يكديگر به كار ميروند تمايز قائل شد. سائقه انرژي حركت را فراهم ميكند مثل موتور اتوموبيل است كه نيرو دهنده و انرژي بخش است ولي جهت دهنده نيست منظور از نياز يك حالت محروميت و كمبود دروني است در حالي كه سائقه محرك بر طرف كردن اين وضعيت است نياز و سائقه با هم يكي نيستند هميشه اين گونه نيست كه وقتي نياز شديد تر ميشود سائقه هم شديد تر شود .براي مثال وقتي فرد از شدت گرسنگي بي تاب ميشود به طور مرتب گرسنگي وي تشديد ميشود ممكن است چنان ضعيف شود كه سائقه براي يافتن خوراك در وي تضعيف گردد.

پرسشنامه استاندارد نیاز رشد و ویژگی های شغلی


روانشناسان دردهه 1950 نظريه كاهش سائقه رابراي تبيين رفتارهاي انسان مناسب نيافتند ومفهوم نيازتوجه بيشتري راجلب كرد. علاوه برآن انسان تنها براساس سائقه ها ونيازهاي دروني رفتارنميكند، بلكه بخشي از رفتارهاي وي بامحركهاي خارجي كه هدف يامشوق ناميده ميشود برانگيخته ميشوند. لذا امروزه نيازوهدف درتبيين انگيزش درهمه كتابهاي رفتارسازماني مورد توجه اند(رابینز،1385).

پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ


مفهوم وتعریف انگیزش شغلی

پرسشنامه  استاندارد انگیزش شغلی مازلو
واژه ي انگيزش دراصطلاح به معناي پويايي و حركت است از نظر سازماني انگيزه عبارت است از فرايندهاي دروني كه رفتار را تحريك كرده و آن را به سوي راه هايي كه سازمان به عنوان يك مجموعه از آن سود ميبرد هدايت ميكند. از ديد فردي انگيزه هر گونه عاملي است كه فرد را براي رسيدن به هدفي خاص از درون به فعاليت وا ميدارد(مازلو،1391).

پرسشنامه  استاندارد انگیزش شغلی مازلو
مردم عموماً انگيزش را حالات دروني ميدانند كه باعث ميشود فرد به انجام كارهايي بيش از كارهاي ديگر تمايل نشان دهد، استيرز و پورتر انگيزش را شامل سه عنصر اصلي مي دانند كه عبارتند از:
1. نيروهاي فعال كننده: رفتار كه نيروهايي در افراد هستند و باعث ميشوند هر فرد رفتار مشخصي داشته باشد.
2. نيروهاي هدايت كننده: رفتار را به سوي چيزي هدايت ميكنند به عبارت ديگر انگيزش هدفدار است.
3. نيروهاي تداوم دهنده: انگيزش رفتار انساني را كه در جهت دست يابي به هدف فعال و هدايت شده نيرو بخشيده و به آن تداوم ميدهد. محيط افراد عامل اصلي در شدت و ضعف و جهت دادن به اين نيروهاست. پس انگيزش يعني نيروها، سابقه ها يا حا لتهاي دروني كه باعث ميشوند فرد داوطلبانه فعاليتهايي را شروع كرده و تا رسيدن به اهداف مشخصي ادامه دهد. بر اساس اين تعريف انگيزش متأثر از عوامل دروني و بيروني است
1. جان اتكينسون: انگيزش را عبارت از نفوذ و تأثيرات متقارني ميداند كه در راستا، شدت و پايداري كنش به عمل آيند.

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران، 1996)
2. ويكتور وروم: نظريه پرداز ديگر، انگيزش را فرآيندي تصور ميكند كه گزينش هايي را كه توسط انسان يا موجودات زنده ديگر صورت ميپذيرد، تحت نفوذ قرار ميدهد.
3. كمپبل و پريچارد: كه هر دو از نظريه پردازان بنام در انگيزش هستند عقيده دارند كه انگيزش به مجموعه روابط متغير مستقل يا غيرمستقلي كه راستا، وسعت و پايداري راتبيين مينمايند مربوط است، با اين شرط كه تأثيرات، استعداد، مهارت و درك وظيفه مورد نظر و همچنين محدوديتهايي كه بر محيط حاكم هستند ثابت نگه داشته شوند(الوانی و عربشاهی،1389).

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام
4. وين ماندي و همكارانش: انگيزش را عبارت از اشتياق و علاقه نسبت به انجام فعاليتهايي ميدانند كه براي نيل به هدفهاي سيستم مورد نظر لازم است.
5. بيريل سان و استانير: معتقد هستند كه انگيزش حالت دروني فرد است و رفتاري را در وي به وجود ميآورد تا رسيدن به هدف مشخصي ممكن گردد.
6. ميسكل: فرآيند انگيزش به نيروهاي پيچيده، سائقها، نيازها، شرايط تنش زا يا ساز و كارهاي ديگري اطلاق ميگردد كه فعاليت فرد را براي تحقق هدفهاي وي آغاز كرده و به آن تداوم ميبخشد(هرسی و بلانچارد،1387).

ادبیات نظری انگیزش شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *