پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی توسط ویلیام و همکاران در سال 2006 ساخته شد.و دارای 17 سوال در 5 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی  و همکاران،1386).
ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﻳﺮي راﺑﻄـ ﻪ اي اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻣـﻞ ﻃـﺮﻓﻴﻦ در ﻳـﻚ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺖ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ داﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻋﻀﺎي راﺑﻄﻪ ﺷﻮد .

ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰ مﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه وري، ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ارﺗﻘﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  استراتژی روابط بین سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 17 گویه ای پرسشنامة استراتژی روابط بین سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

دانلود استراتژی روابط بین سازمانی

مولفه های پرسشنامه

                                           سوالات

استراتژی‌های همزیستی (فعالیت‌های مستقیم با سازمانهای غیر رقیب) 1 تا 3
استراتژی‌های همزیستی (فعالیت‌های غیر مستقیم در جامعه) 4 تا 6
استراتژی‌های هم غذائی (فعالیت‌های مستقیم با رقباء) 7 تا 9
استراتژی‌های هم غذائی (فعالیت‌ها در گستره صنعت) 10 تا 12
اقتضائات محیطی 13 تا 17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *