پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گابریل و همکارران(2015)

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی توسط گابریل و همکاران در سال 2015 ساخته شده است ودارای 5 سوال در 1 بعدمی باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 881/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

چابکی سازمان شامل قابلیت سازمان برای توسعه و استخراج ساختارهای دانش خویش برای تقابل و رقابت موفقیت آمیز در محیط های غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است (وان اوسترهات و همکاران، 2006).

مفهوم چابکی را برای اولین بار در سال 1991 موسسه یاکوکا به کار گرفت. در گزارشی که این آژانس ارائه کرد. چابکی امکانی اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است. اصطلاح چابک سرعت واکنش و انعطاف پذیری سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان میکند. برای اینکه سازمان ها به سرعت و با انعطاف پذیری کامل عمل کنند. نیازمند به کارگیری فناوری ها و سیستم های اطلاعات به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرآیندهای کسب و کار، هم سو شدن با اشکال مجازی سازمان ها، همکاری داخلی و دستیابی به زنجیره عرضه یکپارچه هستند.

با وجود این، به دلیل جدید بودن این مفهوم، هنوز تعریف مشترکی از چابکی سازمانی ذکر نشده است، به گونه ای که محققان گوناگون تعاریف گوناگونی از این مفهوم ذکر کرده اند. به عقیده گلدمن و همکارانش، چابکی سازمانی عبارت است از دادن ارزش به مشتری، آمادگی برای مواجهه با تغییرات، توجه به مهارت ها و ایجاد مشارکت در کارکنان. واکورکا و فلیدنر(1998) بیان کردند که چابکی سازمانی به معنای عرضه محصولات متنوع و با کیفیت در کوتاه ترین زمان است.

چابکی نیازمند توانایی مدیریت و کاربرد دانش است. در این صورت سازمان توانایی بالقوه برای استمرار حیات در محیط کسب و کار متغیر و پیش بینی ناپذیر به دست می آورد. به عقیده داو(2001) سرعت پاسخ گویی و مدیریت دانش دو رکن اساسی و مکمل چابکی سازمانی است. سرعت پاسخ گویی به واسطه امکان تغییر در فرآیند و روابط منعطف در ساختار، که امکان سازمان دهی مجدد را بوجود می آورد، بدست می آید. مدیریت دانش نیازمند یادگیری مشارکتی در فرآیند و مدیریت دایی دانش در ساختار است که دربرگیرنده شناسایی، اکتساب، انتشار و نوسازی دانش است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  چابکی سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامة چابکی سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
چابکی سازمانی

1 تا 5

دانلود:

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گابریل و همکارران(2015)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *