دانلود ترجمه مقاله کاربرد ANP و ELECTRE II در انتخاب تامین کننده محدوده زبان دوگانه – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله کاربرد ANP و ELECTRE II در انتخاب تامین کننده محدوده زبان دوگانه

دانلود ترجمه مقاله کاربرد ANP و ELECTRE II در انتخاب تامین کننده محدوده زبان دوگانه – الزویر ۲۰۱۷:در بازار رقابتی وحشتناک امروزی، برای شرکت ها ضروری است که تأمین‌کننده های مناسبی انتخاب کنند تا فضایی در محیط کسب و کار به دست آورند. بنابراین، انتخاب تأمین‌کننده یک موضوع مهم برای شرکت ها است. این مقاله نوعی از مسأله های انتخاب تأمین‌کننده را با معیارهای دوترازی بررسی کرد و یک روش هیبریدی ارائه داد که ترکیبی از ANP و ELECRE II در محیط زبانی دوتایی بود. موارد مهم و بنیادی در ادامه به طور خلاصه آورده شده است:
(۱) برهم کنش بین معیار ها یا درون معیار ها در نظر گرفته شده و در همین حال وزن معیار و زیر معیار تعیین شدند، که در توافق بسیار خوبی با موقعیتهای دنیای واقعی داشت.

عنوان فارسی مقاله:

انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط زبانی دوتایی بازه

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

علوم اطلاعات – Information Sciences

کلمات کلیدی فارسی:
کالج فناوری اطلاعات، دانشگاه جیانگشی، امور مالی و اقتصاد، چین
کلمات کلیدی انگلیسی:
Supplier selection
Interval 2-tuple
ANP
ELECTRE
Multi-criteria decision-making
تعداد صفحات ترجمه شده: 42 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
WanShu-pingaXuGai-liabDongJiu-yingc
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 20 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
مقدمه
مقدمات
متغیرهای زبانی دوتایی و متغیرهای زبانی دوتایی بازه
روابط اولویت زبانی دوتایی
تحلیل فرایند خالص
یک روش هیبریدی برای حل مسأله های تصمیم‌گیری چندمعیاری با معیارهای دوترازی
توصیف مسائل
تعیین وزن زیرمعیارها با استفاده از TL-ANP
رتبه بندی جایگزین ها با استفاده از رهیافت IT-ELECTE II
الگوریتم پیشنهادی برای تصمیم‌گیری چندمعیاری با معیارهای دوترازی
یک نمونه از کاربرد انتخاب تأمین‌کننده در دنیای واقعی
توصیف مورد انتخاب تأمین‌کننده Yutong Bus
تعیین معیار ها و زیر معیار ها و روابط شبکه ای
تعیین وزن های زیر معیار ها
ارزیابی تأمین‌کننده های داوطلب و انتخاب بهترین مورد
بحث در مورد اعتبار نتایج به دست آمده
آزمون اعتبار نتایج به دست امده توسط روش پیشنهادی با استفاده از معیار ۱
آزمون اعتبار نتایج حاصل شده توسط روش پیشنهادی تحت معیار های ۲ و ۳
تحلیل های مقایسه ای کامل با روش های تصمیم‌گیری چندمعیاری موجود
نتایج رتبه بندی حاصل شده در روش های موجود و آزمون همبستگی رتبه اسپیرمن
تحلیل مقایسه ای بعدی
نتیجه گیری


چکیده

در مدیریت زنجیره تأمین، انتخاب تأمین‌کننده می تواند به عنوان نوعی از مسأله های تصمیم گیری چند معیاری در نظر گرفته شود زیرا با معیار های مختلف درگیر است و ساختار سلسله‌مراتبی اغلب اوقات وجود دارد. این مقاله یک نوع از مسأله های تصمیم گیری چند معیاری را با معیار های دوترازی بررسی می کند که یک روش تجمعی ترکیبی جدید از TL-ANP (فرایندهای شبکه ای تحلیلی زبانی دوتایی) و IT-ELECTRE II (حذف دوتایی بازه و واقعیت انتقال انتخاب II) است. با در نظر گرفتن برهم کنش بین معیار ها، یک رهیافت TL-ANP که در آن ماتریس های مقایسه، روابط اولویت زبانی دوتایی سازگار هستند برای تعیین وزن معیار ها و زیر معیار ها به کار برده شده است. برای تعامل با موردی که معیارها همدیگر را جبران نمی کنند، یک رهیافت IT-ELECTRE I پیشنهاد شده است. در این رهیافت، امتیازدهی های انتخاب ها در مورد زیر معیار به صورت متغیرهای زبانی دوتایی بازه نمایش داده می شوند. یک درجه امکان و اولیت مبتنی بر احتمال  برای مجموعه های تطابق، عدم تطابق و بیتفاوتی تعریف شده است. سپس، شاخص های تطابق و عدم تطابق شناسایی شده و به کار برده می شوند تا شاخص های تطابق خالص و عدم تطابق خالص تشکیل شوند. در ادامه، مقادیر غلبه جامع از انتخاب ها برای رتبه‌بندی انتخاب ها حاصل می شود. در نتیجه، یک روش هیبریدی جدید برای تصمیم گیری چندمعیاری با معیار های دوترازی در محیط زبانی دوتایی بازه به دست می آید. در انتها، یک مورد واقعی انتخاب تأمین‌کننده بررسی می شود و تحلیل های مقایسه ای برای نمایش کاربرد و برتری روش پیشنهادی در دستور کار قرار می گیرد.


Abstract

In supply chain management, supplier selection can be treated as a type of hierarchical multi-criteria decision-making (MCDM) problems since it involves various criteria and hierarchical structure among criteria often exists. This paper investigates a kind of MCDM problems with two-level criteria and develops a novel hybrid method integrating TL-ANP (2-tuple linguistic analytic network process) and IT-ELECTRE II (interval 2-tuple Elimination and Choice Translating Reality II). Considering interactions among criteria, a TL-ANP approach, in which comparison matrices are consistent 2-tuple linguistic preference relations, is put forward to determine weights of criteria and sub-criteria. To deal with the case of criteria being not compensated, an IT-ELECTRE II approach is proposed. In this approach, ratings of alternatives on sub-criteria are represented as interval 2-tuple linguistic variables. A possible degree and a likelihood-based preference degree are respectively de- fined, followed by concordance, discordance and indifferent sets. Afterwards, concordance and discordance indices are identified and applied to establish net concordance and net discordance indices. Further, comprehensive dominant values of alternatives are obtained to rank alternatives. Thereby, a novel hybrid method is presented for MCDM with two-level criteria under interval 2-tuple linguistic environment. At length, a real case of supplier selection is examined and comparison analyses are conducted to illustrate the application and superiority of the proposed method.


نمونه ترجمه مقاله:

1-       مقدمه

با شتاب ایجاد شده در فرایندهای جهانی سازی اقتصاد، شرکت های امروزی در معرض رقابت شدید قرار گرفته اند. برای جذب مشتریان بیشتر، بسیاری از شرکت ها کیفیت محصول را افزایش و قیمت آن (هزینه) را کاهش می دهند. در این فرایند، تأمین کننده مواد خام نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین، شرکت ها باید تأمین کنندگان مناسبی را انتخاب کنند و روابط همکاری خوبی را با آنان برقرار کنند. به هنگام انتخاب تأمین کنندگان، معیارهای مختلفی تأثیرگذار هستند و برخی از آنها با هم تضاد دارند مانند کیفیت و هزینه. از این رو، انتخاب تأمین کننده خود را به عنوان یک مسأله تصمیم گیری چند معیاری نشان می دهد [8,26,34–36]. پژوهش حاضر در مورد انتخاب تأمین کننده به طور عمده روی دو موضوع کلیدی تمرکز می کند: شناسایی معیارهای ارزیابی و روش های تصمیم گیری.

جدول 1: معیارها و زیرمعیارهای متناظر برای انتخاب تأمین کننده

معیارها زیرمعیارها مراجع

کیفیت

قیمت و شرایط

پشتیبانی زنجیره تأمین

فناوری

عملکرد کیفی؛ مهار کیفیت و پسخوران VDCS

قیمت؛ شرایط؛ پاسخگویی؛ زمان تهیه، چیدمان هزینه VMI/VOI

واکنش در برابر سفارش خرید؛ انعطاف و ظرفیت در پشتیبانی، عملیات VMI/تحویل

پشتیبانی فنی، مسائل طراحی؛ فرایندهای ECN/PCN

Yang and Tzeng [41]

هزینه

کیفیت

عملکرد خدمات

نمایه تأمین‌کننده

ریسک

قیمت محصول، هزینه توزیع، تعرفه و حقوق گمرکی

نرخ مرجوعی محصول، افزایش زمان تهیه، ارزیابی کیفیت، چاره اندیشی برای مشکلات کیفیتی

زمانبندی تحویل، پشتیبانی خدمات و فنی، پاسخ به تغییرات؛ ارتباطات آسان

وضعیت مالی، پایگاه مشتری، تاریخجه عملکرد؛ ظرفیت و امکانات تولید

موقعیت جغرافیایی، پایداری سیاسی؛ اقتصاد، تروریسم

Chen and Yang [2]

چشم انداز قابلیت مدیریت عمومی

چشم انداز قابلیت ساخت و تولید

چشم انداز قابلیت همکاری

چشم انداز چابکی

استراتژی و مدیریت؛ وضعیت مالی؛ روابط با مشتری؛ برنامه آموزشی؛ تاریخچه؛ شهرت؛ زبان, گواهی نامه؛ موقعیت جغرافیایی

ظرفیت تولید؛ تونع محصول؛ قابلیت خدمات، مقررات امنیتی؛ مقررات محیط زیستی، کنترل کیفیت؛ قیمت تولید

خدمات پس از فروش، اعتماد به تحویل

سرعت تحویل؛ انعطاف پذیری در تحویل؛ ایجاد انعطاف پذیری؛ انعطاف پذیری در منابع؛ چابکی در پاسخ به مشتری؛ همکاری با شرکا، زیرساخت های فناوری اطلاعات

Lee et al. [16]

Sending
User Review
0 (0 votes)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *