دانلود ترجمه مقاله اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت – مجله الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت – مجله الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت – مجله الزویر ۲۰۱۷:این مقاله علی رغم ثرگذاری های نظری ژرف و مفاهیم صنعی مهم، دارای چند محدودیت خاص بود.
نخست اینکه در تحلیل و ارزیابی تاثیرات انعطاف پذیری راهبردی، انعطاف پذیری تولیدی و عملکرد سری زنجیره تامین، تمرکز این مقاله بر ویژگی های خاص می باشد؛ از جمله ابعاد منابع و هماهنگی انعطاف پذیری راهبردی بر گرفته از اثر لی با همکاران (۲۰۰۹)؛ ابعاد دامنه و واکنش انعطاف پذیری تولید برگرفته از اثر لی و اوگون ماکون (۲۰۰۸) و برخی شکل های عملکرد سریع زنجیره تامین بود که سافورد با همکاران (۲۰۰۸) پیشنهاد داده بودند.

عنوان فارسی مقاله:

اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت در صنعت مد

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research

کلمات کلیدی فارسی: ، ,،  
کلمات کلیدی انگلیسی:
Supply chain management
Supply chain agility
Strategic flexibility
Manufacturing flexibility
Fashion manufacturing industry
تعداد صفحات ترجمه شده: 33 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Moumita Basu، Saptarshi Ghosh، Arnab Jana، Somprakash Bandyopadhyay، Ravikant Singh
موضوع: , , , ,  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 14 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری استراتژیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱٫ مقدمه

۲- پیش زمینه نظری

۱-۲ عملکرد سریع زنجیره تامین، انعطاف پذیری راهبردی، انعطاق پذیری تولید و عملکرد سازمانی

۱-۱-۲ عملکرد سریع زنجیره تامین

۲-۱-۲پیشایندهای عمده عملکرد سریع زنجیره تامین

۳-۱-۲ عملکرد شرکت

۲-۲ فرضیه های تحقیق

۱-۲-۲ روابط بین انعطاف پذیری راهبردی و انعطاف پذیری تولید و عملکرد سریع زنجیره تامین

۲-۲-۲ روابط بین انعطاف پذیری راهبردی و انعطاف پذیری تولید و عملکرد شرکت

۳-۲-۲ رابطه بین عملکرد سریع زنجیره تامین و عملکرد شرکت

۴-۲-۲ نقش عملکرد سریع زنجیره تامین در واسطه گری تاثیرات انعطاف پذیری راهبردی و انعطاف پذیری تولید بر عملکرد شرکت

۳-۲ مدل مفهومی کلی

۳- روش های تحقیق

۱-۳ توسعه ابزار تحقیق و آزمون امتحانی

۲-۳ نمونه و روند انتخاب نمونه

۳-۳ متغییرات کنترل

۴- نتایج

۱-۴ سنجش عملکرد مالی

۲-۴ اعتبار و پایایی ساختار

۴-۳ آزمودن روابط ساختارهای تحقیق

۴-۴ آزمودن تاثیرات متوسط

۵- نتیجه گیری ها

۱-۵ خلاصه و بحث

۲-۵ مفاهیم صنعتی

۳-۵ اثرگذاری های نظری

۴-۵ محدودیت ها و تحقیقات آتی


چکیده

پاسخگویی به مشتریان و بازارها شرط حتمی تمامی سازمان ها به ویژه صنعت مد محسوب می گردد. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی این موضوع پرداخته و از دیدگاه منابع محور به عنوان کانال بررسی پیشامدها و پیامدهای عمده عملکرد سریع زنجیره تامین در سطح راهبردی و عملیاتی بپردازد. طبق مرور ادبیات موجود، معتقدیم که دو عامل انعطاف پذیری سازمانی-انعطاف پذیری راهبردی و انعطاف پذیری مدیریتی- دو پیشایند اساسی عملکرد سریع زنجیره تامین محسوب می شوند.

علاوه بر این، عملکرد سریع زنجیره تامین، انعطاف پذیری راهبردی و انعطاف پذیری تولید عوامل عمده در عملکرد سازمانی اند. چارچوب مفهومی برای مباحث از طریق مطالعه تجربی فعالیت های صنعتی انتخاب شده آزموده و مطرح گردید. داده های برگرفته از نمونه 141 تولید کننده پوشاک با مدل سازی رابطه ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری راهبردی و تولید هر دو تاثیر مثبتی بر عملکرد سریع زنجیره تامین دارند. به هر حال، انعطاف پذیری راهبردی تاثیر مستقیم و عمده ای بر عملکرد شرکت دارد در حالی که انعطاف پذیری تولیدی چنین نیست.

به علاوه، عملکرد سریع زنجیره تامین نقش مهمی در واسطه گری تاثیرات انعطاف پذیری های راهبردی و تولیدی بر عملکرد شرکت دارند. یافته های مطالعه حاضر به درک مدیریت زنجیره تامین می افزاید که بر عملکرد سریع زنجیره تامین در صنعت تولید مد متمرکز است.


 

Abstract

Responsiveness to customers and markets is an indispensable requirement for all industries, particularly the fashion industry. The present study attempts to address this issue by employing a resource-based perspective as a lens for exploring the major antecedents and consequences of supply chain agility at both the strategic and operational levels. Drawing on a review of the extant literature, we argue that two organizational flexibility factors – strategic flexibility and manufacturing flexibility – are the critical antecedents to supply chain agility. In addition, supply chain agility, strategic flexibility, and manufacturing flexibility are all significant factors in firm performance. A conceptual framework for the arguments was developed and tested through an empirical study of selected industrial practitioners.

Data from a sample of 141 garment manufacturers were analyzed using structural equation modeling. The results reveal that both strategic flexibility and manufacturing flexibility positively influence supply chain agility. However, strategic flexibility has a direct and significant influence on firm performance while manufacturing flexibility does not. Furthermore, supply chain agility plays an important role in mediating the effects of both strategic and manufacturing flexibilities on firm performance. The findings of the present study add to the understanding of supply chain management, with a focus on supply chain agility in the fashion manufacturing industry


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله انعطاف پذیری استراتژیک 

1-مقدمه

آیتم های مد محصولات مصرف کننده منحصر به فرد اند که با چرخه حیات کوتاه، ناپایداری تقاضای زیاد و پیش بینی پذیری فروش کم و خریدهای لحظه ای (بروس، دالی و تاورز، 2004؛ کریستوفر، لاوسون و پک، 2004؛ موون و ناگی، 2010) توصیف می گردد. محصول مد برای بررسی حالت گذرا لحظه ای طراحی می شود. لذا آن به ازای دوره های کوتاه زمانی چند ماه یا چند هفته قابل فروش است (کریستوفر و پک، 1997). همچنین تقاضای این محصولات بسیار ناپایدار بوده و تحت تاثیر عواملی همچون آب و هوا، آخرین فیلم ها، رویدادهای ویژه و انتخاب افراد معروف می باشد. علاوه بر این صنعت مد کلان، بخش بخش،  جهانی و تحت تاثیر مسائل بی شمار سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی است. در این زمینه، نقش آفرینان صنعتی باید نقش فعالی در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا ایفا کنند.

ویژگی های منحصر به فرد محصولات مد چالش های عمده ای برای تمامی متخصصین در صنعتی ایفا می کند که در پی تولید قمیت و افزایش پاسخگویی به تقاضاهای بازار اند که نیاز به عملیات پیچیده به همراه کل زنجیره تامین دارد (کریستوفر با همکاران، 2004). به طور ویژه خرده فروشان مد در خط مرز بازار با بیشترین میزان دشواری در انتخاب کالای مناسب و کمیت صحیح برای بررسی نیازهای مشتریان خود و تمایل آنها به فصل جدید مواجه اند. راه حل این مسئله عدم گرفتن تصمیمات خرید در لحظه آخر به منظور ایمن نمودن «بررسی» بازار و تحویل بهترین کالا برای رفع نیازهای ناپایدار بازار می باشد. خرده فروشان همیشه با جریان فزاینده پیروان رو به اند که باید در رفع نیازهای انها ارجاع پذیر باشند. در این محیط پویا مدیران باید راهبردهای هوشمند زنجیره تامین فراهم کنند که بر عملکرد سریع زنجیره تامین متمرکز می باشند ( لی، 2004). عدم تطبیق یابی با این شرایط به منزله نابودی در صنعت خواهد بود.

عملکرد سریع زنجیره تامین به طور گسترده عامل موفقیت بسیار اساسی در بازار رقابت آمیز کنونی است (گلدمن، ناگل و پریس، 1995). همانطور که زنجیره تامین عملکرد سریع شرکت های عضو خود را مقدور می سازد تا بیشتر به بازار حساس گردند، بیشتر بتوانند عرضه را با تقاضا تطبیق دهند و بهتر بتوانند به دوره و چرخه های کوتاه تر دست یابند (کریستوفر، 2000). عملکرد سریع زنجیره تامین از سوی شارپ، ایرانی و دسای (1999) به عنوان توانایی زنجیره تامین در پاسخ گویی سریع به تغییرات بازار و از جانب  اسماعیل  و شریفی (2006) به عنوان قابلیت زنجیره تامین و اعضا آن برای تطبیق دهی مجدد شبکه و عملیات آن تعریف می گردد تا نیازهای پویا مشتری را بر طرف سازد. محققان زیادی موافقند که انعطاف پذیری عامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد سریع شرکت بوده و بر عملکرد کلی تاثیر می گذارد (آگارول، شانکر، و تیواری، 2006 ب، بارنی، 1991، گانگ، 2008، لی، لیو، دوان و لی، 2008، سانچز، 1995).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *