دانلود ترجمه مقاله اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت – مجله الزویر ۲۰۱۷

21,000 تومان

این مقاله علی رغم ثرگذاری های نظری ژرف و مفاهیم صنعی مهم، دارای چند محدودیت خاص بود.
نخست اینکه در تحلیل و ارزیابی تاثیرات انعطاف پذیری راهبردی، انعطاف پذیری تولیدی و عملکرد سری زنجیره تامین، تمرکز این مقاله بر ویژگی های خاص می باشد؛ از جمله ابعاد منابع و هماهنگی انعطاف پذیری راهبردی بر گرفته از اثر لی با همکاران (۲۰۰۹)؛ ابعاد دامنه و واکنش انعطاف پذیری تولید برگرفته از اثر لی و اوگون ماکون (۲۰۰۸) و برخی شکل های عملکرد سریع زنجیره تامین بود که سافورد با همکاران (۲۰۰۸) پیشنهاد داده بودند.