دانلود ترجمه مقاله روند و مدیریت دانش برای ابزارهای ماشینی با ارزش (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود ترجمه مقاله روند و مدیریت دانش برای ابزارهای ماشینی با ارزش (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود ترجمه مقاله روند و مدیریت دانش برای ابزارهای ماشینی با ارزش (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷):ابزارهای ماشینی CNC تولیدات ویژه می باشد، زیرا کیفیت آن تنها متاثر از فواید تولید کننده های ابزار ماشینی نمی باشد، اما می تواند کیفیت بخش های تولید شده در سیستم های تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، فعالیت های نگهداشت و سرویسی نیازمند سرمایه دارهای مختلف می باشد تا با همدیگر برای عمل های نگهداشت رضایت بخش، کارا و موثر فعالیت نمایند. بررسی کنونی و قبلی در سیستم های سرویس تولید و سیستم های نگهداشت کامپیوتری بصورت کلی روی تولیدات پیچیده نسبت به ابزارهای ماشینی که محصولات را تولید می نمایند متمرکز می باشند.

عنوان فارسی مقاله:

روند و مدیریت دانش در سیستم برنامه ریزی نگهداری مشترک برای ابزارهای ماشینی با ارزش

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

نقش کامپیوترها در صنعت – Computers in Industry

کلمات کلیدی فارسی:

کلمات کلیدی انگلیسی:
Product service system – Content management system – Knowledge management – Process management – Machine tool maintenance and service
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۵ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Shan Wan، Dongbo Li، James Gao، Rajkumar Roy، Yifei Tong
موضوع:   , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱- مقدمه

۲- بررسی اخیر در مدیریت نگهداشت کامپیوتری شده

۳- سیستم برنامه ریزی نگهداشت مشترک پیشنهاد شده

۴- پیاده سازی سیستم برنامه ریزی نگهداشت با استفاده از ابزارهای مدیریتی محتوا

۴-۱- طراحی سیستم CoMPS

۴-۲- مدول های پیاده سازی شده با استفاده از دروپال

۴-۳- برنامه ریزی نگهداشت زمان بندی شده و اصلاح کننده با استفاده از CoMPS

۵- معرفی دانش مبتنی بر آنتولوژی

۶- مثال مورد استفاده برای ارزیابی CoMPS

۷- خلاصه و نتیجه گیری

۸- با تشکر از


چکیده

تولید کنندگان محصولات با ارائه خدمات به مشتریان خود مسئولیت های خود را در کل دوره زندگی گسترش می دهند.. در سالهای اخیر، سیستم سرویس محصولات بعنوان یک موضوع مهم بررسی برای مشخص کردن نیازهای ویژه ی در سرویس جدید می باشد که نشئت گرفته از مدل تجاری است. ابزارهای ماشینی ارزشمند در کارخانه های تولیدی مدرن جز تولیدات ویژه هستند:

آنها بعنوان ‘تولیدات از نقطه نظر نگهداشت بررسی می شود، و آنها همچنین بایستی محصولات دیگر را تولید نمایند. در مدل تجاری جدید، کیفیت و رفتار یک ابزار ماشینی نه تنها کیفیت بخش های مختلف در تولید کننده ها را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه روی سودهای ناشی از تولید کننده ی ابزار ماشینی نیز تاثیر می گذارند. اگرچه، در حوزه ی تحقیقاتی سیستم های سرویس تولیدی و سیستم های مرتبط با نگهداشت کامپیوتری، بررسی های مناسبی بصورت مفهومی، و مسائل و نیازهای نگهداشت ابزار ماشینی با ارزش بالا صورت نگرفته است، که بررسی اینها در سیستم های تولیدی دیجیتالی مدرن بسیار مهم می باشند.

بنابراین، این تحقیق به بررسی روابط مختلف بین سهامداران در ابزارهای ماشینی مربوط به عمر محصول می پردازد، بخصوص اینکه روی مدیریت دانش، ارتباط و فرآیند های تصمیم گیری متمرکز شده است. این بررسی همچنین کاربرد پتانسیلی سیستم های مدیریتی محتوای پیشرفته را نشان میدهد، که بصورت قابل توجهی در سازمانهای دولتی، تجاری و اقتصادی پیاده سازی می شود، که در حوزه ی مهندسی تولیدات بصورت قابل توجهی تحت تاثیر سیستمهای سنتی اطلاعات مهندسی می باشند.

یک نمونه از سیستم برنامه ریزی نگهداشت همیاری پیشنهاد می شود، و در ادامه با استفاده از مثالهای مربوط به ابزار ماشینی توسعه و ارزیابی می شوند، که نشان دهنده ی این است که پیشرفت قابل توجهی بایستی صورت گیرد و تکنولوژی مدیریت محتوا فواید قابل توجهی در سیستم های سنتی اطلاعات مهندسی دارد، از جمله می توان مهندسی بوسیله ی کامپیوتر، مدیریت عمر محصول و داده ی تولیدی، و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در مدیریت نگهداشت ابزار ماشینی و اطلاعات سرویسی شامل دانش ایجاد نشده و دینامیک را نام برد.


Abstract

Product manufacturers are extending their responsibilities in the whole life cycle by providing services to their customers. In recent years, product service system has become an important research topic to address the special requirements in the new service driven business model. High value machine tools in modern manufacturing factories are special products: they are regarded as ‘products’ from maintenance point of view, and they also manufacture other products.

In the new business model, the quality and behavior of a machine tool not only affect the quality of the parts it manufactures, but also affect the profits of the machine tool’s manufacturer. However, in the research area of product service systems and related computerized maintenance systems, there is a lack of investigation into the special nature, problems and requirements of high value machine tool maintenance, which are very important in modern digitized manufacturing systems. Therefore, this research investigated the various relationships between different stakeholders in the machine tools’ lifecycle, focusing on knowledge management, communication and the decision-making processes.

This research also explored the potential application of advanced content management systems, which are widely implemented in the financial, business and government organizations, in the manufacturing engineering domain which has been dominated by traditional engineering information systems.

A prototype collaborative maintenance planning system is proposed, developed and evaluated using an example machine tool, which indicated that significant improvement could be achieved and the content management technology has a number of advantages over the traditional engineering information systems, such as computer aided engineering, product data and lifecycle management, and enterprise resource planning systems, in managing machine tool maintenance and service information including dynamic and unstructured knowledge.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش 

  1. مقدمه

یکی از مهمترین روند ها در صنعت تولیدی، تولید کننده های محصولات می باشند که نقش خود را زنجیره ی ارزشی با سفارش سرویس های پیشرفته یا راه حلهای کامل گسترش داده اند که بسیار نزدیک به محصولاتشان می باشد، که اصطلاحا خدمت گرایی خوانده می شود]1،2[. برای مشخص کردن رقابت ها و نیازهای سرویس جدید نشئت گرفته از مدل تجاری، برخلاف تولید سنتی و تکنولوژی که روی روش متمرکز می باشد، سیستم های سرویس تولیدی راه حل های پتانسیل را پیشنهاد داده اند، که ابزارها را توانمند و زمینه ی تحقیقاتی را فراهم می اورند]3[. این مقاله بررسی ها و توسعه ی یک سیستم برنامه ریزی نگهداشت مشترک را برای ابزارهای ماشینی با ارزش بالا در کارخانه های تولیدی مدرن معرفی می نمایند. ابزارهای ماشینی بعنوان ‘ تولیدات’ در سیستم سرویس تولیدی شناخته می شوند، که همچنین محصولات دیگر را از نقطه نظر تولید کننده ها، تولید می نمایند. در سیستم های تولیدی با ارزش بالا و پیچیده، نگهداشت نقش مهمی در حفظ یا نواوری تجهیزات تولیدی در یا با توجه به قابلیت عملکرد طراحی شده ایفا می نمایند. نگهداشت ابزاری ماشینی و سرویس ها شامل نگهداری برنامه ریزی شده، نگهداری برنامه ریزی نشده، تعمیرات، کالیبره کردن و آزمایش، شامل سهام داران داخلی و خارجی می شوند ]4[.

در سیستم های تولیدی توزیعی جهانی یا دیجیتالی، تولیدکننده های سرویس و نگهداشت با رقابت هایی در مدیریت افزایش اطلاعات و داده ی مرتبط با تولیدات و عملهای حفاظتی مانند دانش مرتبطه، درس آموزشی و بهترین رویکرد ها می باشند. برای مثال، صدا از مشتریها در مورد اطمینان تجهیزات جمع می شوند، اما این صدا به تولید کننده های اصلی تجهیزات (OMEs) برای بهبود در طراحی تولید جدید نشان داده نمی شود. برخی اطلاعات در رویکرد کنونی به روز رسانی نمی باشد، از جمله می توان رویکرد های نگهداشت برنامه ریزی شده ی زمان تغییر تجهیزات را نام برد. ارتباط ضعیف و اشتراک گذاری اطلاعات بین سهامدارن مختلف بخاطر عدم اطمینانی است که همکاری موثر را در برنامه ریزی و زمان بندی وظائف نگهداشت و پشتیبانی منایع، تحت تاثیر قرار میدهد. اطلاعات کنونی و سیستم های مدیریتی دانش بصورت کامل برای طراحی و بعنوان طراحی اصلی تولیدی و عملهای تولیدی پیاده سازی می شوند، حتی اگر سیستم های مدیریتی طول عمر (PLM) تولید نگهداشت محصول و وظائف سرویس را پشتیبانی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *