دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس –2018 ijmd

دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس –2018 ijmd

دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس –2018 ijmd :بررسی ها رابطه ی بین شیوع بیماری های سیستمیک، سطح اضطراب (واکنشی و پرسونال) و شیوع و ساختار بیماری های پریودنتال را نشان داده اند. سطح بالاتر اضطراب شخصی، به طور مثبت با رخداد گسترده ی پریودنتیتیس تعمیم یافته در افراد، همبسته بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ترکیب دارویی بلاک کننده های آدرنرژیک، اثرات آنتی دیس بیوتیک و ضدالتهابی (قطعی تر از کاربردهای آماده سازی، برای اهداف مقایسه ای کوارتولین) تولید می کنند. این، اثر مثبت ترکیب دارویی پیشنهادی روی فرایند التهابی دیستروفیک در بافت های پریودنتال را نشان می دهد.

عنوان فارسی مقاله:

اثبات تجربی فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس تعمیم یافته و سایکوسوماتیک

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

ijmd

مجله بین المللی دندانپزشکی پزشکی – International Journal of Medical Dentistry

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
 reactive and personal anxiety of residents – periodontal diseases – adrenaline stress – adrenoblocker – antidisbiotic action
تعداد صفحات ترجمه شده: ۸ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
J. Craig Nelson، M.D., David Bickford، B.S., Kevin Delucchi، Jess G. Fiedorowicz، William H. Coryell
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱- مقدمه

۲- مواد و روش ها

۳- نتایج و بحث

۴- نتایج

منابع


چکیده

مقدمه. استرس سایکوسوماتیک، یک عامل مهم بیماری پریودنتال است. بنابراین، تعیین رابطه ی بین استرس سایکوسوماتیک و بیماری پریودنتال ضروری است. برای درمان استرس در بیماران مبتلا به پریودنتیتیس تعمیم یافته، یک ترکیب دارویی پیشنهاد شده است و اثر آنتی دیس بیوتیک آن در اثبات آزمایشگاهی فعالیت حفاظت از پریودنتیوم تعیین شده است. هدف. تعیین وضعیت سایکوسوماتیک افراد، تاثیر استرس سایکوسوماتیک روی بافت پریودنتال و اثبات آزمایشگاهی اثر آنتی دیس بیوتیک ترکیب دارویی برای از بین بردن استرس. مواد و روش ها. برای مطالعه ی پاسخ سابجکتیو (ذهنی) انسان به اثر عوامل محیطی مختلف، پیشنهاد می شود که یک پرسش نامه ای که به طور اختصاصی طراحی شده است مورد استفاده قرار بگیرد. تشخیص سطح اضطراب، توسط تست خودتعیینی از جمله اضطراب واکنشی و شخصی (پرسونال)، مطابق با تست اسپیلبرگر انجام شد.

استرس آدرنالین روی رت ها، توسط کاربرد خوراکی یک ژل دارای آدرنالین با دز ۰٫۳۶ mg/kg، به مدت ۱۰ روز، پیگیری شد. لینکومایسین توسط نوشیدن آب با یک دز ۶۰ mg/kg به آن ها داده شد. ژل بلاک کننده های آدرنالین (زاکسون، نایسرگولین و سیباسون) با یک دز ۰٫۶ mg/kg مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت اورئاز، لیزوزیم، الاستاز در سرم تعیین شد و درجه ی دیس بیوتیک مطابق با بیان لویتسکی محاسبه شد. نتایج و بحث.

تست اسپیلبرگر یک سطح متوسط از استرس واکنشی، ۲٫۴۵±۳۴٫۷۲، و یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، ۳٫۵۸±۵۰٫۶۴ را در بین پاسخگوها نشان داد. در بیمارانی که یک سطخ بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال) داشتند، یک شیوع خیلی بالاتر از بیماری پریودنتال، به ویژه پریودنتیتیس تعمیم یافته، مشاهده شده بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ژل بلاک کننده ی آدرنالین، فعالیت اورئاز را کاهش می دهد، سطوح لیزوزیم را افزایش می دهد و منجر به یک کاهش معنی دار دیس بیوزیس می شود.

نتایج. یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، ۳٫۵۸±۵۰٫۶۴ منجر به یک افزایش معنی دار در شیوع بیماری پریودنتال، ۶٫۷±۹۵٫۰۹%، به ویژه پریودونتیس تعمیم یافته، ۶٫۵±۸۸٫۷۲%. می شود کاربرد خوراکی یک ژل دارای بلاک کننده های آدرنالین، بعداز مدل سازی استرس آدرنالین توسط تزریق آدرنالین و لینکومایسین به حیوانات، یک اثر آنتی دیس بیوتیک را نشان داد.


Abstract

Introduction. Psychological stress is an important factor in the pathogenesis of the periodontal disease. It is therefore essential to determine the relationship between psychosomatic stress and periodontal disease. For the treatment of stress in patients with generalized periodontitis, a medicinal composition is proposed, for determining its antidisbiotic effect in the experimental substantiation of its periodontio-protective action.

Aim. to determine the psychosomatic state of subjects, the influence of psychological stress on the periodontal tissue and the experimental substantiation of the antidisbiotic effect of drug composition for stress neutralization. Materials and methods. To study the subjective human responses to the effect of various environmental factors, a specially designed questionnaire is advisable to be used. Diagnosis of the anxiety level was made by a self-determination test including reactive and personal anxiety according to Spielberger.

Adrenaline stress was followed on rats, by oral application of a gel with adrenalin in a 0.36 mg/kg dose, for 10 days. Lincomycin was introduced with drinking water in a dose of 60 mg/kg. The gel of adrenoblockers (zocson + nicergolin and sibason) was applied in a 0.6 mg/kg does. The activity of urease, lysozyme, elastase was determined in serum, and the degree of disbiosis was calculated according to Levitsky. Results and disscusions.

The Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents – 34.72±۲٫۴۵, and a high level of personal anxiety – 50.64±۳٫۵۸٫ In patients with a high level of personal anxiety, a significantly higher prevalence of periodontal disease, especially generalized periodontitis, has been detected. Experimental studies have shown that gel adrenoblockers decrease urease activity, increase lysozyme levels, which leads to a significant reduction of disbiosis.

Conclusions. A high level of personal anxiety – 50.64±۳٫۵۸ – leads to a significant increase in the prevalence of periodontal diseases – ۹۵٫۰۹±۶٫۷%, especially generalized periodontitis – ۸۸٫۷۲±۶٫۵%. Oral application of a gel containing adrenoblockers had an antidisbiotic effect after modeling of the adrenaline stress by administration of adrenalin and lincomycin to animals.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک

  1. مقدمه

تا امروز، اورژانسی­ترین مساله­ی دندانپزشکی، بیماری پریودنتال، به ویژه پریودنتیتیس تعمیم یافته است. در بین افراد سنین 44-35 سال و مسن­تر (1و2)، شیوع آن برابر 98-92% است و در بین افراد جوان (24-19 ساله)، تا 30% و در بین افراد 30-25 ساله به بیشتر از 60% در حال افزایش است (6-3).

تا امروز، عامل سبب شناختی اصلی بیماری­های پریودنتال، میکروفلور بیماری زای پریودنتال در نظر گرفته می­شود (9-7). اصول درمان موضعی بیماری­های پریودنتال اشاره به نفوذ آن روی بیماری زاهای اصلی، توسط مهار میکروفلور بیماری زای پریودنتال و اصلاح دارویی فرایند التهابی دارد (13-8). بنابراین، در درمان کمپلس آسیب دیدگی­های پریودنتال، استفاده از داروهایی با اثر ترکیبی پیشنهاد می­شود. نتایج تعداد زیادی از بررسی­ها، اثربخشی بالای داروهایی با اثر ضد میکروبی در درمان بیمارانی با پریودنتیتیس تعمیم یافته را نشان می­دهند (3،7، 19-14).

در بین عوامل سبب شناسی عمومی بیماری­های پریودنتال، استرس روانشناختی (سایکولوژیکال)، یک نقش مهم را بازی می­کند. بررسی­های بالینی نشان داده­اند که افراد، تحت استرس سایکولوژیکال، یک شیوع بالاتری از پریودنتیتیس تعمیم یافته را نشان می­دهند (26-20). محققین، به یک اثر منفی احتمالی از استرس سایکولوژیکال روی وضعیت بافت­های پریودنتال افراد جوان اشاره کرده­اند (27،28).

با در نظر داشتن مشاهدات بالا، شناسایی سطح اضطراب در بین ساکنین مورد مطالعه­ی شهرهای اوکراین، دارای اهمیت است، بدین ترتیب، یک اثبات آزمایشگاهی از یک کمپلکسی از داروهایی که می­توانند تاثیر احتمالی استرس سایکولوژیکال روی ارگانیسم بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال را از بین ببرند ارائه خواهد شد (29).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *