دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس –2018 ijmd

11,000 تومان

بررسی ها رابطه ی بین شیوع بیماری های سیستمیک، سطح اضطراب (واکنشی و پرسونال) و شیوع و ساختار بیماری های پریودنتال را نشان داده اند. سطح بالاتر اضطراب شخصی، به طور مثبت با رخداد گسترده ی پریودنتیتیس تعمیم یافته در افراد، همبسته بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ترکیب دارویی بلاک کننده های آدرنرژیک، اثرات آنتی دیس بیوتیک و ضدالتهابی (قطعی تر از کاربردهای آماده سازی، برای اهداف مقایسه ای کوارتولین) تولید می کنند. این، اثر مثبت ترکیب دارویی پیشنهادی روی فرایند التهابی دیستروفیک در بافت های پریودنتال را نشان می دهد.