پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛2016)

پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛2016)

پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛2016) توسط پاندا و همکاران ساخته شده است که  24 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هشت بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی،فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی، کیفیت، شایستگی، منابع انسانی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط تبریزی(1397) اعتباریابی شده است. که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

چابکی سازمانی: توانایی هر سازمانی براي حسگري، ادراك و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاري میباشد(ژانگ و شریفی، 2000)، همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی . در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریف میکنند(تبریزی، 1397). چابکی به معنای  توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی استواژه چابک بیانگر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده به ساختاربندی خود می پردازد.

از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری را نام برد(قنبری و همکاران، 1393). چابکی نتیجه ادغام هوشیاری به تغییرات به معنای به رسمیت شناختن فرصت ها و چالش ها اعم از داخلی و خارجی با استفاده از توانایی بهره گیری از منابع، در پاسخ به تغییرات بالقوه و بالفعل، به موقع، انعطاف پذیر و ارزان می باشد(گرانت، 2000).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی: نمره ای است که فرد پاسخگو از طریق پاسخ به سوالات پرشسنامه استاندارد چابکی سازمانی دریفات خواهند کرد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
انعطاف پذیری (پاندا و همکاران؛2016)

3

پاسخ گویی

(پاندا و همکاران؛2016) 3
فرهنگ تغییر (پاندا و همکاران؛2016)

3

سرعت

(پاندا و همکاران؛2016)

3

یکپارچگی

(پاندا و همکاران؛2016) 3
کیفیت (پاندا و همکاران؛2016)

3

شایستگی

(پاندا و همکاران؛2016) 3
منابع انسانی (پاندا و همکاران؛2016)

3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *