دانلود ترجمه مقاله مقاومت در برابر مایع سازی سیلت دارای فیبر تقویت شده با انعطاف پذیری کم – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

این تحقیق به بررسی تاثیر تقویت BFC ( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته ) بر سیلت با انعطاف پذیری پایین می پردازد که این کار با انجام ۳۶۰ آزمایش چرخه ای سه محوری انجام شده است.تاثیر سه نوع مواد ( برای مثال ، BCF = 0.3%, 0.5% و ۱%) – سه طول مختلف ) برای نمونه ، BL = 5, 10,و( ۱۵-mm – سه تراکم نسبی ( برای مثال ، Dr, p = 40%, 60%, 80%),) و سه مورد فشار محصور موثر ( σ’۳ = ۵۰, ۱۰۰, و( ۱۵۰ kPa بررسی شده اند و نتایج تحلیل شده و با مقادیر مرجع مقایسه شدند. برای کنترل تکرار پذیری نتایج ،تمام آزمایش ها برای سه نسبت فشار چرخه ای ۰٫۳۵, ۰٫۲۵, و ۰٫۱۸انجام می شوند.