اخلاق حرفه ای چیست؟

اخلاق حرفه ای : اخلاق در یک سازمان اصول، ارزش ها و استانداردهایی است که رفتار و تصمیم گیری اعضای آن را هدایت می کند. این شامل:

‏1. رهبری اخلاقی: تنظیم لحن صداقت و مسئولیت پذیری از بالا به پایین.

‏2. آئین نامه رفتار و سیاست ها: ایجاد دستورالعمل های روشن برای رفتار اخلاقی و پیامدهای نقض.

‏3. آموزش کارکنان: حصول اطمینان از اینکه کارکنان استانداردهای اخلاقی را درک می کنند و می دانند چگونه با معضلات اخلاقی برخورد کنند.

‏4. حفاظت از افشاگران: حفاظت از کارمندانی که رفتار غیراخلاقی را گزارش می کنند.

‏5. تعامل با ذینفعان: در نظر گرفتن تأثیر اقدامات بر ذینفعان مختلف.

‏6. مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR): ادغام ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در شیوه های تجاری.

‏7. شفافیت و پاسخگویی: حفظ ارتباطات باز و شیوه های گزارش دهی.

‏8. انطباق و استانداردهای قانونی: رعایت الزامات قانونی و مقررات صنعت.

‏9. مدیریت زنجیره تامین اخلاقی: پرداختن به ملاحظات اخلاقی در سراسر زنجیره تامین.

‏10. بازاریابی اخلاقی و ارتباطات: اطمینان از اینکه شیوه های بازاریابی صادقانه و محترمانه هستند.

‏11. بهبود مستمر: مشارکت در ارزیابی مستمر و بهبود شیوه های اخلاقی.

‏12. تصمیم گیری اخلاقی در بحران: اولویت دادن به ملاحظات اخلاقی در زمان های چالش برانگیز.

‏13. استفاده اخلاقی از فناوری: در نظر گرفتن پیامدهای اخلاقی استفاده از فناوری.

‏14. حکمرانی اخلاقی: رعایت استانداردهای اخلاقی بالا در ساختارهای حکمرانی.

‏با اولویت دادن به رهبری اخلاقی، شفافیت، انطباق و مسئولیت اجتماعی، سازمان ها می توانند اعتماد ایجاد کنند، خطرات را کاهش دهند و در حین دستیابی به اهداف تجاری خود به جامعه کمک کنند.

‏با اولویت دادن به رهبری اخلاقی، شفافیت، انطباق و مسئولیت اجتماعی، سازمان ها می توانند اعتماد ایجاد کنند، خطرات را کاهش دهند و در حین دستیابی به اهداف تجاری خود به جامعه کمک کنند.

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران؛2011)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای(گریگوری و همکاران؛1990)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مورای و همکاران( 1992؛ به نقل از مودب نیا، 1392).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *