پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر کارایی خدمات دولت الکترونیک زیتهامال و همکاران(2000)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:50

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:9

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9