دانلود ترجمه مقاله مدل نظریه بازی برای سرمایه گذاری های امنیت ارائه خدمات بار بری برای محموله با ارزش – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

 تعادل نش به عنوان مشکل نابرابری متغییر فرمول بندی می گردد که به واسطه آن وجود تضمین می گردد. مثال های عددی نشانگر چارچوب می باشد و به ارائه اطلاعات ضروری مبتنی بر سیاست سرمایه گذاری امنیت باربری می پردازد.