دانلود ترجمه مقاله یک پروب سنجش نور صوتی با استفاده از خط تاخیر آکوستیکی فیبر نوری – الزویر ۲۰۱۹

18,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله یک پروب سنجش نور صوتی با استفاده از خط تاخیر آکوستیکی فیبر نوری – الزویر ۲۰۱۹:در این کار پروب جدید سنجش PA همراه با تحویل نور و تشخیص فراصوت در یک بسته فشرده نشان داده شده است. متفاوت از روش های متداول، استفاده از فیبر نوری به عنوان یک