دانلود ترجمه مقاله راهنمای اجرای مؤثر در مدیریت تغییر – امرالد ۲۰۱۸

9,000 تومان

مک کالمن، پاتون و سیبرت اثر قابل تحسین تدوین کتاب حاضر را با موضوع تغییر مفاهیم مدیریت که حیطه کاملی از مطالعات اجتماعی و فنی را پوشش می دهد، انجام دادند. این یک حرکت سازنده از “دستورالعمل های تغییر مثبت” است، تا حدی که به اعتبار روایات رقابتی، همچنین خط مشی ها و اخلاقیات تغییر می پردازد. این کتاب با شرح ابزارها و تکنیک های فنی و همچنین فلسفه های مدیریت افراد و توسعه سازمانی به دانشجویان و متخصصان خدمت نموده است.