پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک (سوفو و همکاران؛2012)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:9

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5