پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:9

سوالات:44

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:9