دانلود ترجمه مقاله اثر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

ما یک بازار سهام ساختگی مجهز به مدل چند عاملی را توسعه داده ایم تا تاثیرات جذب اطلاعات بنیادی و کلید استراتژی در دینامیک های قیمت سهام را بررسی نماید. با استفاده از استراتژی بنیادگراهای بکار رفته توسط سرمایه گذارها، بنیادهایی نیز درون قیمت ها بکار گرفته می شوند که با هماهنگی سرمایه گذارها بصورت همزمان و مبتنی بر وضعیت اطلاعاتی و رفتار کلیدی استراتژی آنها اتخاذ می شوند…