پرسشنامه خلاقیت هیجانی(آوریل و همکاران ؛1989)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:4

سوالات:30

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:6