دانلود ترجمه مقاله اثبات کاربردی بودن سیستم های حسابداری مدیریت – امرالد ۲۰۱۸

17,000 تومان

همان طور که در آغاز پژوهش بیان گردید، مطالعه حاضر بر روی بررسی نقش واسطه ای اطلاعات MAS در رابطه بین IMP و OP متمرکز است. نتایج آشکار نمودند که اتخاذ IMP در یک شرکت تولیدی تنها از طریق کاربرد اطلاعات MAS توسط مدیران ارتباط مثبتی با عملکرد دارد. این امر سهم قابل توجهی در درک ادبیات موجود دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که نقش اطلاعات MAS در افزایش عملکرد در یک محیط تولید پیشرفته، حیاتی است. شرکت های تولیدی که از IMP استفاده می کنند متقاضی اطلاعات MAS بیشتری هستند…