دانلود ترجمه مقاله پیش بینی ورشکستگی شخصی با مدل درخت تصمیم گیری – امرالد ۲۰۱۸

18,000 تومان

مقاله حاضر درباره پیشرفت های روی داده در طبقه بندی ورشکستگی شخصی با استفاده از نمونه برداری تصادفی برای تصحیح داده های نامتوازن بحث می نماید. بکارگیری DT در این مطالعه نشان داد که نرخ اختصاصی بودن پس از اعمال استراتژی نمونه برداری تصادفی افزایش یافت. در کاربردهای عملی، روش های طبقه بندی که برای درک چنین DT هایی آسان هستند، برای کاربران جذاب تر می باشند (یاپ و همکاران،۲۰۱۱). در نتیجه، عملکرد پیش بینی یک مدل DT بر اساس مجموعه داده های متوازن در مقایسه با مجموعه داده های نامتوازن، منطقی تر می باشد. در تحقیقات آتی ما قصد داریم مدل LR، ماشین بردار پشتیبانی و مدل ساده بیزی را در نظر بگیریم.