عنوان فارسی: دانلود ترجمه مقاله افزایش چابکی کارکنان به واسطه رسانه های اجتماعی سازمانی: نقش واسطه ای شرایط روانشناختی

27,000 تومان

محدودیت های این مطالعه باید مشخص سازی شوند تا جهت ها و مسیرهای پژوهش های آتی، تعیین شوند. اولاً اینکه، ما ماده ها را در چین گردآوری کردیم. اگرچه چین، یک نمایش ایده آل از یک اقتصاد نوظهور است، اما مشخصات منحصربفردی از نظر ارزش ها، عقاید، و رفتار که می توانند باعث یافته های سودار شوند، دارد. برای مثال، در سازمان های چینی، امور بسیاری از طریق روابط فردی، که نسبتاً در مقایسه با زمینه های غربی، ابزاری تر و مفیدتر هستند، انجام می شوند.