دانلود ترجمه مقاله افزایش هوش هیجانی پرستاران با مداخله کوتاه – الزویر ۲۰۱۸

13,000 تومان

در گروه اقدام پرستاران ثبت شده در ۲ بیمارستان و ۴ واحد کار، یک اقدام نسبتاً مختصر منجر به امتیازات هوش هیجانی خیلی بالاتری در ۳ ماه بعد از تعلیم گشت. یک گروه مقایسه غیر معادل (غیر هم ارز) هیچ افزایشی را نشان نداد. بخش قابل توجهی از واریانس بعلت تعلیم بود.
محدودیت های ذاتی در جذب شرکت کنندگان وجود داشت و همچنین شرکت کنندگان گروه های اقدام و کنترل ممکن بود دارای اطلاعات مشترکی باشند. بعلت مشکلات تهیه فهرست و پر کردن آن، استفاده از تخصیص تصادفی برای گروه ها در یک مطالعه دنیای واقعی غیرممکن بود و تفاوت امتیازات هوش هیجانی بین دو گروه در خط مبنا خیلی زیاد بود.