دانلود ترجمه مقاله اثر تناسب ارزش های برند بین شرکتی بر کیفیت ارتباط در زمینه تجارت به تجارت – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

با وجود مشارکت های آن، این مطالعه موضوعی برای تعیین محدودیت های خاص است که به عنوان راهی برای تحقیق بیشتر به کار گرفته می شود. نخست، مطالعه ما بر موضوع برندهای مشارکت B2B شرکت بدون در نظر گرفتن ویژگی های صنعتی انجام شد. با توجه به مطالعات مبتنی بر B2C، برندهای مختلف حاوی ارزش های متفاوتی هستند. به عنوان مثال، لوئیز وویتون و گوچی منعکس کننده خودافزایی هستند (تورلی، مونگا، و همکاران، ۲۰۱۲)، در حالی که دیزنی و کوکا کولا منعکس خودفراروی هستند (شپرد و همکاران، ۲۰۱۵).