دانلود ترجمه مقاله رهاسازی عملکرد نیروی فروش : تاثیرات برند سازی (نام تجاری) شخصی و فناوری در بازار نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

بازارهای نوظهور کشورهایی هستند که تحت گذار در سیستم های اقتصادی یا سیاسی بوده و توسعه اقتصادی سریعی را تجربه می کنند. مطابق با Lagrade ، مشارکت ترکیبی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در GDP جهانی از چیزی در حدود نیم دهه گذشته تا تقریبا ۶۰٪ افزایش یافته است. Lagrade متعاقبا به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بعنوان راهبران پشت کاهش محسوس در فقر جهانی و تجدید حیات در رشد اقتصاد جهانی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ اعتبار بخشی می نماید.