دانلود ترجمه مقاله قبول مفهوم سازی، استفاده و نفوذ بانکداری همراه در افراد سالخورده – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

در حال حاضر این مطالعه تحقیقاتی یک چارچوب مفهومی ارائه داده است که یک محدودیت است چرا که به کارگیری این چارچوب نیازمند تعیین است. تحقیقات می بایست یک مسیر عملی برای نشان دادن کاربردش در زندگی واقعی ارائه کند. بنابراین، جهت گیری آتی برای غلبه بر این محدودیت شامل شناسایی و به کارگیری یم روش مناسب تحقیقاتی است که می تواند دیدگاه نسبت به عوامل منجر شونده به پذیرش، استفاده و نفوذ بانکداری همراه فراهم شده توسط گوشی های هوشمند را ارائه کند. Ravitch و Riggan (2012) اعتقاد دارند که یک چارچوب مفهومی مجموعه ای از گزاره های متوالی و منطقی است که برای متقاعد کردن خوانندگان درباره دشواری و اهمیت مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. محققان می توانند از چارچوب پیشنهادی برای هدایت توسعه فرضیه های خود و اجرای تحقیق تجربی استفاده کنند. علاوه بر این، مطالعات کیفی توانایی ارائه درک عمیقی از دلایل برای یا برخلاف پذیرش بانکداری همراه را دارند.