دانلود ترجمه مقاله نوآوری، کارآفرینی، و عملکرد رستوران: یک مدل ساختاری مرتبه بالاتر – الزویر 2016

28,000 تومان

“سرمایه انسانی” کارآفرین، نشان دهنده سطوح تجربه تجارتی کسب و کار و آموزش کارآفرینی / صنعت، به طور قابل توجهی در عملکرد رستوران تاثیر نداشت. با این حال، سرمایه انسانی به طور غیر مستقیم از طریق نوآوری و ESE تاثیر داشت. یافته های این مطالعه، پیشبرد نظریات در کارآفرینی و عملکرد رستوران را ارائه می دهد و پیامدهای مهمی را برای مقامات صنعتی برای توسعه بخش های موفق و پایدار رستوران ارائه می دهد.