دانلود ترجمه انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین– الزویر 2018

56,000 تومان

یک مدل کسب و کار توصیف می کند که چگونه یک سازمان ممکن است در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد، ارائه و ارزش گذاری شود پیگنر و استروالدر 2010). یک بدنه رو به رشد تحقیقاتی ممکن است اهمیت فهم اینکه چگونه توسعه پایدار برای دستیابی به پایداری سازمانی عملی می شود را برجسته کند (کوکلاین و استابز 2008). این تحقیق مدل کسب و کار را به عنوان یک وسیله کلیدی برای پایداری شرکت ها با ایجاد، ترسیم و به اشتراک گذاری پیشنهادات ارزش مند برای پایداری شرکت به مشتریان و دیگر سهامداران ، در داخل یا از مرزهای سازمانی (کرامر و پورتر 2011)