پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری پینتریچ و همکاران (1991)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 4

سوالات:81

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5