دانلود ترجمه مقاله میانجی مابین برنامه های رشد سرمایه انسانی و عملکرد مالی – الزویر ۲۰۱۹

22,000 تومان

زمینه های ورزشی برای استفاده در پرسش های مناسب بسیار عالی هستند (Holcomb et al., 2009; Wolfe et al., 2005) ، اما MLB همچنان دارای محدودیت هایی در هنگام تعمیم به زمینه های دیگر است. اول، تیم های بازار کوچکتر از طرف تیم های بازار بزرگتر رایانه دریافت می کردند تا زمینه بازی را تراز کنند. این یک سازمان یکتا نیست که در صنایع دیگر مشاهده نشده است. به همین صورت، تهدید به شدت پایین ورودی در این زمینه متفاوت از بیشتر صنایع است.