دانلود ترجمه مقاله مایع سازی آنی دریا بستر متخلخل تحت عملیات لرزه ای عمودی – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

هدف از اين مقاله، تحليل پديده مايع سازی لحظه اي بستر پر منفذ ددریایی تحت عمل زمين لرزه عمودي است که به طور سنتي در مهندسي زلزله ژئوتکنيکي ناديده گرفته شده است. لازم به ذکر است که مکانیزم لحظه ای که در اینجا مورد بحث قرار گرفته، تئوری تخریب پذیری که متفاوت از تئوری پس مانده ها بر اساس تجزیه و تحلیل الاستیک است را ایجاد می کند.

بنابراین، نتیجه گیری های این مقاله مایع سازی لحظه ای را محدود میکند ولی در عوض یک مقدار پس مانده ناشی از ایجاد فشار منافذ در زیر برش چرخه بااعث این اتفاق می شود. راه حل های تحلیلی جابجایی های القایی و فشار منافذ به صورت ریاضی به عنوان عملکرد عمق آب دریا، خواص خاک، ضخامت بستر، فرکانس و دامنه تحریک به دست می آیند.

یافته مهم این است که درک کنونی که اثر حرکت عمودی بر روی مایع سازی خاك تاثیر می گذارد ناچیز است و همیشه نمی تواند درست باشد و نتیجه های زیر می تواند خلاصه شود: (۱) حتی اگر میزان اشباع تنها کمی کمتر از اشباع کامل باشد، تأثیر آن بر واکنش ناشی از لرزه ای مثل انقباض و فشار منافذ قابل توجه است.