دانلود ترجمه مقاله تست های آتش سوزی در تیرهای کامپوزیتی فولادی مرکب پیش تنیده – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

این مقاله، یک مطالعه ی آزمایشی از تیر های مرکب پیش تنیده را ارائه می کند که تحت آتش سوزی و گشتاور مثبت قرار گرفته اند. پارامتر هایی که در این مطالعه بررسی شده اند شامل نسبت بار، نسبت پیش تنش، و پیکربندی رشته های کابل پیش تنیده می باشد. بر اساس نتایج تست، می توان جمع بندی های زیر را ارائه کرد :

• تیر های مرکب پیش تنیده یارزیابی شده بدون محافظت نسبت به آتش دارای مقاومت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای نسبت به آتش سوزی می باشند. تنش در رشته های کابل ها در دمای بالا، تاثیر زیادی بر روی رفتار تیر دارد.

• تیر های مرکب تست شده پیش تنیده با استفاده از رشته های کابل خمیده به سمت بالا دارای مقاومت آتش سوزی بیشتری در مقایسه با تیر های پیش تنیده با کابل های صاف می باشند.

• نسبت بار دارای یک تاثیر منفی بر روی دمای شکست تیر های مرکب پیش تنیده می باشد و هر چه نسبت بار بیشتر باشد، دمای شکست پایین تر می باشد. تاثیر پیش تنش اولیه در رشته های کابل بر روی دمای شکست در تیر های تست شده محسوس نمی باشد، در حالی که سست شدن رشته های کابل ها منجر به شکست تیر ها در دمای بالا می شود.

• مدل عددی توسعه یافته در این مقاله به صورت کافی می توانند رفتار تیر های مرکب پیش تنیده در برابر آتش را پیش بینی کنند و می توان از این مدل برای مطالعه های پارامتری بعدی استفاده کرد.