دانلود ترجمه مقاله برآورد عملکرد تشخيصی چهار رویکرد جهت تشخيص ژيارديا دئوسناليس – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

از آنجایی که تشخیص قطعی Giardia می تواند یک چالش باشد که این چالش ناشی از عواملی نظیر رهاشدن متناوب سیست ها (intermittent shedding of cysts) در فضولات و تعداد پایین سیست ها در نمونه های دفعی (stool speciments) است (در صورتی که نتیجه آزمون، منفی باشد)، توصیه می شود که یک نمونه ی فضولات، به منظور تشخیص آلودگی Giardia duodenalis، با روش های مختلفی مورد آزمون قرار گیرد. در این زمینه، به نظر می رسد، استفاده از ترکیبی از روش ها، راهکار خوبی برای تشخیص این بیماری پروتوزوآیی باشد. بر اساس یافته های ما و مقایسه ی نتایج ما با نتایج سایر مطالعاتی که قبلا توسط افراد دیگر ثبت شده است، ما پیشنهاد کردیم که روش شناورسازی سولفات روی، بهترین روش آزمایشگاهی برای تشخیص ژیاردیازیس (giardiasis) است.