دانلود ترجمه مقاله روش جدید برای محاسبه اثرات سمیت زیست محیطی آب محصولات: مشارکت در روند تصمیم گیری در جهت پایداری – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

در یک جامعه پیچیده و با جمعیت رو به رشد، تامین نیازهای غذایی و زیرساخت ها / خدمات برای تضمین کیفیت بهتر زندگی انسان ضروری است؛ با این حال، این تامین به محیط زیست فشار وارد می کند. چنین برآورد شده است که 60 درصد از منابع طبیعی تخریب شده یا به صورت ناپایدار مورد استفاده قرار گرفته است (ارزیابی اکوسیستم هزاره، 2005). آب یک منبع طبیعی ضروری برای زندگی است و حفظ کیفیت آن در بستر پایداری برای اکثریت قریب به اتفاق سازمان های بین المللی و گروه ها، از جمله آنهایی که مأموریتی متمرکز بر توسعه اقتصادی دارند، اساسی است.