دانلود ترجمه مقاله تاثیرات غیرزبانیِ آموزش تغییر زبان – الزویر 2019

22,000 تومان

هردو گروه وظیفه‌ی تغییر زبانی و غیرزبانی را قبل (پیش از آموزش) و بعد از آموزش (پساآموزش) انجام دادند. هزینه های تغییر زبانی و غیرزبانی برای آموزش وظیفه تغییر نسبت به گروه آموزش تک بلوک از پیش به پسا آزمون فوق العاده کاهش یافت. در مقابل، کاهش هزینه های آمیخته برای هر دو گروه مشابه بود. این مطلب نشان داد آموزش تغییر زبانی کوتاه مدت می تواند به حوزه غیرزبانی برای مکانیسم های فرعی خاص (یعنی هزینه تغییر) تغییر کند. بنابراین، همپوشانی مکانیسم های کنترل در این حوزه ها وجود دارد.