دانلود ترجمه مقاله چارچوب مديريت پروژه به منظور رشد نرم افزار جهانی – ACM 2018

19,000 تومان

با پیدایش شبکه های پرسرعت، ارزان و قابل اطمینان؛ اکثر شرکت های نرم افزاری، توزیع فعالیت های توسعه خود را آغاز کرده اند. با این حال، تقریبا ۴۰ درصد پروژه های GSD در ارائه مزایای مورد انتظار ناموفق بوده اند. نرخ بالای شکست به طور واضح نشان دهنده ضعف پروژه های GSD با مدیریت موثر می باشد. در این مطالعه، ابتدا چالش های مدیریت پروژه ناشی از فواصل جغرافیایی، زمانی، اجتماعی – فرهنگی و سازمانی در فرآیند های ارتباط، هماهنگی، همکاری و کنترل شناسایی شده اند. در نتیجه یک چارچوب مدیریت پروژه برای پروژه های GSD ارائه شده است که می تواند این مشکلات را از بین ببرد یا حداقل کاهش دهد.