دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و شیوه رهبری – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

یک بحران رویدادی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد. رهبری سازمان و دینامیکهای فرهنگ شرایطی را ایجاد می‌کنند که منجر به ایجاد رویداد می‌شود و این پیشگامان پیچیده و ریشه دار خود را در الگوهای قابل پیش بینی آشکار می‌سازند. سازمان‌ها با توجه به ابزارها برای شناخت و واکنش به این سیگنالها، می‌توانند برای بروز بحران قبل از وقوع آن آماده شوند و با شناخت فرهنگ سازمانی غالب و تعیین شخص مناسب برای رهبری سازمان در زمان بحران در این امر موفق شوند. اصول رهبری واکنش بحران (CRLP) چارچوب و ابزارهایی را از طریق ماتریس رهبری واکنش بحران (CRLM) ارائه می‌دهد تا در انتخاب رهبر مناسب برای واکنش بهینه و بهبودی بر اساس موثرترین سبک رهبری برای فرهنگ سازمانی مورد نظر و دینامیکهای بحران به سازمانها کمک کند.