دانلود ترجمه مقاله عدم موفقیت حسابرسی ناشی از تقلب شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

در یک جامعه ی سرمایه داری، یک CPA مسئول حسابرسی صورت های مالی مشتری و صدور نظرات حسابرسی می باشد. CPA به عنوان یک رابط بین مشتری شرکت و سرمایه گذاران بیرونی عمل می کند. CPA از لحاظ قانونی، موظف به حفظ یک هدف و مستقل بودن در حسابرسی صورت های مالی مشتری شرکت و به طور صادقانه ای افشا کننده ی هر گونه مورد جعلی می باشد. با این حال، رسوایی انرون به وضوح نشان می دهد که شرکت ها ممکن است CPA ها را به منظور ظاهر نمائی صورت های مالی خود تهدید یا تشویق کنند و مشکلات مالی خود را برای جذب سرمایه گذاران خارجی پوشش دهند.