پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  (پارکر؛2000)

12,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  (پارکر؛2000) توسط پارکر ساخته شده است که از شامل 17 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه شش بعد دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی، خلاقیت و مشتری مداری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط زارعی رباط(1393) اعتباریابی شده است. و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

می باشد.