دانلود ترجمه مقاله قیمت گذاری و مصوبات موجودی در زنجیره تامین مواد غذایی با وقفه در تولید و کنترل وخامت – الزویر ۲۰۱۸

34,000 تومان

زوال غذا در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ برای صنایع غذایی در بسیاری از کشورها است. با توجه به قراره و شراجر (1963)، زوال به عنوان فروپاشی، تغییر یا فساد تعریف می شود که از طریق آن کیفیت و یا مقدار اقلام کاهش می یابد. دلایل زیادی برای نرخ بالای محصولات فاسد برای محصولات غذایی وجود دارد مانند حمل و نقل راه دور، روش های حفظ نامناسب، استانداردهای بهداشتی ضعیف یا تغییر سریع در تقاضا و عرضه. تقریبا 15 درصد از غذاها در بخش خرده فروشی مواد غذایی زایل شده است (فرگوسن و کتزنبرگ، 2005).