دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی: تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی: تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۱۸:عامل تجربه نقش مهمی در تشخیص موفقیت پیشنهاد شرکت دارد. طراحی و مدیریت تجربه مشتری بطور وسیع با عنوان روش موثری برای ایجاد ارزش مشتریان شناخته شده است (آدیز و هولبوک 2001، گارو و کوا 2003، لاسال و بیتون 2003، اسمیت 1999، شاو و ایونز 2002). تجربه برند نوعی از تجربه مشتری و مبنایی برای ارزیابی شناختی است که در نتیجه رضایت و پاسخهای موثر را دربردارد (دینگ و سنگ 2015).