دانلود ترجمه مقاله تئوری پردازی در خصوص موانع معرفی سیستمهای یادگیری الکترونیکی در ادارات دولتی – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

مدل PaSIC دیدگاه جدیدی ارائه می کند که چطور اتفاقات بحرانی باعث ظهور و پیشرفت موانع در استفاده کلی از تکنولوژی یادگیری الکترونیکی می شود. اشاراتی این تحقیق بیان می کند که چرا بازیگران خاص سازمانی، ویژگیها و تکنولوژی باید در تحقیقات آینده استفاده شود تا تغییر در سیستمهای یادگیری الکترونیکی را محقق نماید.