دانلود ترجمه مقاله قدرت اجماع : توسعه صدای اجتماع (نظریات و دیدگاه) در برنامه ریزی کاربری زمین و توسعه گردشگری در تنوع (گوناگونی) نقاط مختلف – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

کسب و کار گردشگری مبتنی بر طبیعت (طبیعت گردی) و همراهی آنها با توسعه ها بصورت فزاینده ای در چشم اندازهای (مناطق) از لحاظ تنوع زیستی غنی آفریقا در حال افزایش است. این شرکت ها غالبا فراهم کننده فرصت های اقتصادی مهم با جریان های درآمدی مرتبط برای جوامع محلی بوده که بعنوان فرصتی بمنظور انحراف هزینه های منبعی مرتبط در نظر گرفته شده ، و با معیشت بهبود یافته آنها همراستا است. (موجب بهبود معیشت آنها می شود).