پرسشنامه رفتارهای منافقانه (دانایی فرد و همکاران؛1392)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:14

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5