پرسشنامه توانمندسازی اعضای مدرسه(SPES)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:6

سوالات:38

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:6

 

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9