پرسشنامه رهبری خدمتگزار (پترسون 2003؛قلیپور و حضرتی؛1388)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:28

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5