دانلود ترجمه مقاله پیوند رهبری استبدادی با ابتکار کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

22,000 تومان

محدودیت های این مقاله  باید با بحث در مورد مفاهیم نظری و عملی مطالعه حاضر مورد تاکید قرار گیرند. اولاً، این مطالعه فرضیات مبتنی بر داده‌های مقطعی را مورد بررسی قرار داد. هرچند که نتایج ما نشان می‌دهد سوگیری روش مشترک، مسئله مهمی در مطالعه حاضر نیست، اما داده‌های خودگزارش شده هنوز هم محدودیتهایی را بر مطالعه حاضر اعمال می‌کنند. جمع آوری داده‌ها از کارکنان و رهبران، و تلفیق داده‌ها از منابع مختلف، با هدف رسیدن به نتایج هدفمندتر در مطالعه، سودمند خواهد بود. دوما، به دلیل اینکه رفتار خلاقانه کارکنان ممکن است دستخوش تغییرات پویایی شود، این رویکرد مقطعی محدودیت دیگری را در مطالعه ما ایجاد می‌کند.